مبناجهان

   اجرای عملیات اجرایی پروژه MTN در سطح استان های هرمزگان، بوشهر، فارس

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

   اجرای عملیات TI پروژه رایتل در سطح استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

   اجرای عملیات SA (تملک) پروژه رایتل در سطح استان خراسان جنوبی و رضوی

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح استان سمنان

   اجرای عملیات SA پروژه رایتل در سطح استان سمنان

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح استان فارس

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح استان خوزستان

   اجرای عملیات TI پروژه رایتل در سطح استان خوزستان

   اجرای عملیات SA پروژه رایتل در سطح استان خوزستان

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح استان یاسوج

   اجرای عملیات SA پروژه رایتل در سطح جاده تهران - مازندران

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح شهرستان شاهرود

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح جاده تهران - سمنان

   اجرای عملیات SA پروژه رایتل در سطح جاده هراز

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح استان البرز

   اجرای عملیات TI پروژه رایتل در سطح استان البرز

   اجرای عملیات Civil پروژه رایتل در سطح استان لرستان

   اجرای عملیات SA پروژه رایتل در سطح استان لرستان

   بهینه سازی شبکه (optimization) استان های بوشهر ، فارس و هرمزگان

تماس با ما